Website

Gelieve de hierna volgende bepalingen zorgvuldig te lezen. Het bezoeken van deze website impliceert uw bevestiging van het feit dat u deze bepalingen heeft gelezen, begrepen en aanvaard.

De gegevens op deze site hebben een louter informatief karakter en het is geenszins de bedoeling om ze te verspreiden in enige jurisdictie waar zulks verboden of gelimiteerd zou zijn. Gebruikers dienen zich van het bestaan van dergelijke beperkingen te vergewissen en overeenkomstig te handelen.

WABP.BE – WABPLANDEN.BE :

  • verzekert niet dat de informatie opgenomen in de bladzijden over de WABP alomvattend, volledig nauwkeurig of bijgewerkt is;
  • de eigenaar is niet verantwoordelijk voor content op de aan deze website gekoppelde bestanden en/ of websites waarnaar wordt verwezen;
  • beoogt in geen enkele jurisdictie, rechtstreeks of onrechtstreeks, publiciteit te maken, een contractsaanbod te formuleren of een contractuele relatie aan te knopen middels het medium van de bladzijden van de wabplanden.be;
  • is geenszins aansprakelijk: voor het aanbieden van verbindingen (“links”) met andere websites, voor de inhoud van andere websites – ongeacht het om een website gaat waaruit u in verbinding werd gebracht met deze van de wabplanden.be of om een website waarmee u zich heeft verbonden vanuit de website van de wabplanden.be – of voor de gevolgen van handelingen gebaseerd op de inhoud van andere websites.

Deze site en haar inhoud worden beschermd door het recht op de intellectuele eigendom.

Het is niet toegestaan om elementen (teksten, beelden, lay out, logo’s, software, …) van deze site of haar inhoud gedeeltelijk of in hun geheel te reproduceren, te verspreiden, te wijzigen of mee te delen aan het publiek. Elke reproductie, verspreiding, wijziging of mededeling aan het publiek van een of meerdere elementen van deze site dienen te worden onderworpen aan de uitdrukkelijke, geschreven toestemming van de Wabp.be en/of Wabplanden.be

Wabp.be – Wabplanden.be wijst iedere aansprakelijkheid van de hand voor de inhoud van de bladzijden  of voortvloeiend uit het feit dat een persoon – bijv. bij het nemen van enige beslissing of het stellen van enige handeling – vertrouwd zou hebben op informatie opgenomen in deze bladzijden.

Elk geschil met betrekking tot deze website en/of de inhoud ervan is onderworpen aan Belgisch recht en houdt concreet in dat u zich onderwerpt aan de rechtspraak van de rechtbanken van Leuven, België, en dat u aanvaardt om alle gedingen alleen voor die rechtbanken te brengen.

E-mail

E-mails en de bijgevoegde bestanden zijn vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor gebruik door de persoon of de onderneming waaraan ze geadresseerd zijn. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van de in de e-mail ontvangen informatie aan derden is niet toegestaan.

Wabp.be – Wabplanden.be staat niet in voor de juiste overbrenging van een verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst daarvan. Aan e-mailberichten inclusief de bijlagen kunnen geen rechten ontleend worden, tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen. Wabp.be en Wabplanden.be aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade en/of kosten die voortvloeien uit onvolledige en/of foutieve informatie en e-mailberichten.

E-mails en de bijgevoegde bestanden zijn volgens een standaardprocedure gecontroleerd op computervirussen, wat niet garandeert dat e-mails en/of bijgevoegde bestanden er vrij van zijn. Wabp.be – Wabplanden.be en Qhosting.be aanvaardt hierin geen aansprakelijkheid.