WABP buurtpreventie & Telegram

Geplaatst in: Info 0

Voor zij die vragen hebben bij 2 buurtpreventies in Landen hier even een verduidelijking. Wij krijgen regelmatig vragen over het hoe en waarom en proberen kort en bondig de nodige uitleg te kunnen geven. Meer details zijn steeds ter inzage beschikbaar.

WhatsApp Buurtpreventie werd opgericht in September 2017 door verschillende medewerkers. De bedoeling hiervan was meer veiligheid en preventie te kunnen creëren in onze Stad Landen. We probeerden te voldoen aan alle wettelijke bepalingen op gebied van privacy. Echter werd er niet voldaan aan deze eis en werden sommige medewerkers die hiermee niet akkoord konden gaan verbannen uit een systeem dat fungeerde als het ‘IK’ syndroom.  We hebben alle middelen aangewend om tot een constructieve oplossing te kunnen komen, echter was dit initiatief zinloos. Hiermede zagen we ons genoodzaakt met 3 beheerders een nieuwe structuur op te starten op 6 december 2017.  Wat tot op heden uitgegroeid is in een Nationale WABP buurtpreventie actief in heel België en aangemoedigd wordt door de FOD. In overleg met de stichters van de WhatsApp buurtpreventie, hoofdzetel  toen nog in Nederland is er een mail naar betrokkene gestuurd die de onmiddellijke stopzetting van samenwerking besloot. Betrokkene kon zich niet vinden in dit besluit. Dit is de echte en enige echte reden waarom een systeem met “TELEGRAM Buurtpreventie” is opgestart. Wat ook allemaal anders wordt beweerd is dit bewust verstrekken van foute informatie. Zie mail Stichting WhatsApp buurtpreventie Nederland. Hopelijk is er nu klaarheid en verduidelijking  omtrent de 2 buurtpreventie systemen en kan het debat worden afgesloten voor eenmaal en altijd.

december 2017 om 13:42
Aan: Peeters Karel landenwabp@gmail.com
Begin doorgestuurd bericht:
Van: Stephanie Nap WhatsApp Buurtpreventie <wabpmail@gmail.com> Onderwerp: Antw.: Marcel Vandamme
Datum: 31 december 2017 om 12C54C42 CET
Aan: Karel Peeters <landenwabp@gmail.com>

Beste Marcel,
Stichting WABP heeft ten doel WhatsApp Buurtpreventie initiatieven te promoten, groepen vind- en zichtbaar te maken en zodoende ook de sociale cohesie binnen de voorgenoemde buurten te bevorderen.
Beheerders staan, zoals eerder aangegeven, bij Stichting WABP voorop, het betreft immers “Buurt” preventie, een burgerinitiatief dat drijft op de kracht van beheerders die de kar trekken binnen een buurt. Veiligheid bevorderen is en blijft het primaire doel, dat we behalen door samenwerking te bevorderen tussen burgers (buurtbewoners), beheerders en lokale overheden. WhatsApp Buurtpreventie is geen middel om de persoonlijke prestige te bevorderen, maar een middel om samen sterk te staan tegen wandaden die zich voordoen in een buurt.
De inmiddels steeds grimmiger wordende meterslange discussie die zich voordoet in Landen, richt zich nauwelijks meer op het Buurtpreventie initiatief en meer en meer op de uiteenlopende visies van twee personen. Vanuit Stichting WABP ligt de focus op manieren om Buurtpreventie te bevorderen, daar draagt een voortzetting van deze, steeds persoonlijker wordende, discussie niet aan bij.
Ons concept verspreiden wij kosteloos en iedereen die interesse heeft ontvangt dezelfde informatie of kan deze op wabp.nl vinden. Buurtindelingen en zones, kunnen, hoe goed bedoeld ook, niet als eigendom worden beschouwd (dat is het terrein van de (lokale) overheid). Beheerders zijn uiteraard eigendom van niemand. Het stelen en de diefstal waar je aan refereert, begrijpen wij derhalve niet.
Binnen de twee en een half jaar dat wij ons bezig houden met WhatsApp Buurtpreventie hebben wij veel ervaring opgedaan met verschillende benaderingen van ons concept. De gelijkheid van beheerders en een handelwijze waarbinnen een bottom-up (leden-beheerder-overheid) plaats heeft, werkt in onze bescheiden optiek het best. Uiteraard kunnen andere vormen, waarbinnen een meer hiërarchische (top down) structuur bestaat, hetzelfde goede doel nastreven. Deze passen echter niet binnen het concept van Stichting WABP. Het succes is afhankelijk van lokale beheerders en leden en boet in aan kracht wanneer deze ondergeschikt zijn aan een regie organisatie. Dergelijke constructies hebben we al meermaals zien imploderen, waarna veel beheerders afhaken of zelfstandig verder gaan.
Binnen al de varianten die bestaan op WhatsApp Buurtpreventievlak hebben we tot dusver altijd een oplossing kunnen vinden, waarbij men of gaat samenwerken of elkaars buurtinitiatief respecteert en op eigen wijze voortzet. Binnen deze uit de oplopende discussie, één die wij in onze twee en een half jaar activiteit binnen het burgerinitiatief gelukkig nooit eerder hebben hoeven meemaken, kwam echter ook naar voren dat onze zienswijze op het WhatsApp Buurtpreventie concept dermate uiteen liggen dat wij, met alle respect voor je inspanningen Marcel, blijkbaar niet hetzelfde idee nastreven binnen de buurtpreventie activiteiten.
Als gezegd past een dergelijke escalatie niet binnen het burger initiatief domein. Het “vuil willen spelen” wanneer men niet zijn zin krijgt, oftewel dreigen met negatieve publiciteit, door beheerders in Nederland in België in deze kwestie aan te gaan schrijven, illustreert eerder hoe ver wij uiteen zijn gegroeid binnen dit vrijwilligers initiatief. Los van het feit dat dergelijke dwingende taal verre van charmant te noemen is, geef je hiermee te kennen hoe ver je van het oorspronkelijke veiligheidsdoel bent afgeweken. Je doet louter afbreuk aan het buurtpreventie initiatief op die manier. Beheerders die zich vrijwillig inzetten voor het burgerinitiatief bestoken met een lokale discussie? Ik mag aannemen dat deze aanjagers van hun lokale burgerinitiatief wel wat anders hebben te doen. We zijn niet onder de indruk van dit dreigement, sterker nog, het bevestigt ons besluit niet langer jouw manier van Buurtpreventie op onze website te ondersteunen. Spijtig, daar de aanvankelijke intenties zo goed leken. We waarderen nog steeds je inzet, maar hier scheiden onze wegen.
Nog vragen of suggesties? Ik hoor het graag…

Met vriendelijke groet,
Stephanie Nap
Oprichter Stichting WABP (WhatsApp Buurtpreventie)